Намаз китеби

Айт намазы төмөнкүчө окулат

Шаввал айынын биринчи күнү б.а. Орозо айтта, жана Зуль-хижжа айынын онунчу күнү, Курман айтта, күн чыккандан кийин 45 мүнөт өткөн соң, б.а., макрух убактысынан кийин эки рекет Айт намазын окуу эркектер үчүн важиб.

Орозо айтта намаздан мурун таттуу нерсе (курма же момпосуй) жеш; гусул алуу, мисвак колдонуу, эң жакшы кийимдерди кийүү, жолдо акырын такбир окуу мустахаб.

Курман айт куну, намаздан мурун эч нерсе жебей, намаздан кийин курмандыкка чалынган малдын этин жеш жана намазга баратканда үнүн жарыя чыгарып, такбирди айтуу мустахаб.

Эки айт намазы эки рекеттен турат. Жашаган жердин аятнчасында же жаами мечитинде окулат.

1. Ниет кылдым Айт намазын окууга, жүзүмдү бурдум кыбылага, уюудум ушул имамга, халисан лиллахи таъала.

2.Имамдын такбиринин артынан "Аллооху Акбар" деп уюган адам да, эки колун кулак жумашактарына чейин көтөрүп такбир айтат.

3. Оң кол сол колдун үстүнө коюлуп киндиктин астына байлайт жана ар бир намаздагы "Сана" дубасы окулат:
A) Субхаанака аллоохумма уа бихамдика, уа табаарокасмука, уа таалаа жаддука, уа лаа илааха гойрук.

4. Андан соң имам "Аллооху Акбар" деп 3 жолу такбир айтат. Уюган адамдар купия (жашыруун) артынан кайталап чогуу такбир айтышат. Кошумча такбирлер айтылып жатканда колдор байланбайт. Такбирлерден кийин оң кол сол колдун үстүнө коюлуп киндиктин астына байлайт.

5. Аялдар болсо эки колун көкүрок барабарына байлашат. Уюган адам Субханака... дуасы менен гана чектелет:
A) Субхаанака аллоохумма уа бихамдика уа табаарокасмука уа таалаа жаддука уа лаа илааха гойрук.
Б) Кийин имам: Аъуузу биллаахи минаш-шайтоонир-рожиим.
В) Бисмил-лаахир-рохмаанир-рохиим.
фатиха жана кошумча сүрөө окуйт, уюган адам кол байлаган абалда угуп турат. Г) Альхамду лиллаахи роббиль ъааламиин.
Аррохмаанир-рохиим.
Маалики йаумид-диин.
Иййаака наъбуду уа иййаака настаъиин.
Ихдинас-сыроотоль-мустақыым.
Сыроотол-лазиина ан-амта ъалайхим .
Гойрил магдууби ъалайхим уа ладдоолиин.

"Аамиин" - деп ичтен купуя айтылат.
Фатихадан соң кошумча сүрөө окулат, мисалы: "Аср" - сүрөөсү.
Г) Уаль аср инналь инсаана лафии хуср
Иллал-лазиина аамануу уа амилус-соолихаати
Уа тауаасоубил хаккы уа тауаа соубис-собр

Имам "Аллооху Акбар" - деп рүкүгө кетет.

6. Рүкүдө үч жолу "Сухбаана роббийал ъазиим" - деп айткан соң,

"Самиаллооху лиман хамидах" - деп кайра тик туруп "Раббанаа лакаль хамд" деп айтылат.

7. Тик турган соң "Аллооху Акбар" - деп саждага кетет.

Сажда абалында "Субхаана роббийал аълаа" - деп үч жолу айтылат,

"Аллооху Акбар" - деп баш көтөрүп каадага олтурат.

Кайра экинчи саждага "Аллооху Акбар" - деп барып "Субхаана роббийал аълаа" - деп үч жолу айтылат.

Мындан соң "Аллооху Акбар" - деп экинчи рекетке туруп кол байлайт.

8. Оң кол сол колдун үстүнө коюлуп киндиктин алдына байланат, аялдар болсо көкүрок барабарына байлашат. :
A) Б) В) Имам: Бисмил-лаахир-рохмаанир-рохиим.
Фатиха жана кошумча сүрөө окуйт, уюган адам кол байлаган абалда угуп турат. Г) Альхамду лиллаахи роббиль ъааламиин.
Аррохмаанир-рохиим.
Маалики йаумид-диин.
Иййаака наъбуду уа иййаака настаъиин.
Ихдинас-сыроотоль-мустақыым.
Сыроотол-лазиина ан-амта ъалайхим .
Гойрил магдууби ъалайхим уа ладдоолиин.

"Аамиин" - деп ичтен купуя айтылат.
Фатихадан соң өзү билген кошумча сүрөө окулат Қуль хуал-лооху ахад, аллоохус-сомад
Лам йалид уа лам йуулад
Уа лам йакул-лахуу куфу-уан ахад

9. Имам рүкүгө дароо кетпестен "Аллооху Акбар" деп 3 жолу кол көтөрүп, такбир айтат. Уюган адамдар артынан кайталап чогуу кол көтөрүп, такбир айтып турушат. Такбир айтуулардын ортосунда колдор байланбайт. 3 такбирден кийин гана тортунчу такбир менен рүкүго барат.

10. Рүкүгө "Аллооху Акбар" - деп барат. Рүкүдө үч жолу "Сухбаана роббийал ъазиим" - деп айткан соң,

"Самиаллооху лиман хамидах" - деп кайра тик туруп "Раббанаа лакаль хамд" деп айтылат.

Тик турган соң "Аллооху Акбар" - деп саждага кетет. Сажда абалында "Субхаана роббийал аълаа" - деп үч жолу айтат,

"Аллооху Акбар" - деп баш көтөрүп каадага олтурат.

Айткан соң "Аллооху Акбар" - деп кайра экинчи сажданы кылат, саждада "Субхаана роббийал аълаа" - деп үч жолу айтат,

"Аллооху Акбар" - деп баш көтөрүп каадага олтурат.

11. Каадада "ат-тахыйат" - дубасы окулат.
Аттахыйаату лиллаахи уас-солауаату уат-тоййибаат
Ассалааму алайка аййухан-набиййу
Уа рохматуллоохи уа барокаатуху
Ассалааму алайнаа уа алаа ъибаадил-лаахис-соолихиин
Ашхаду аллаа илааха иллал-лооху
Уа ашхаду анна Мухаммадан абдуху уа росуулуху


Мындан соң "Салават" окулат.
Аллоохумма солли алаа Мухаммадин уа алаа аали Мухаммад
Камаа соллайта алаа Иброохиима уа алаа аали Иброохима
Иннака хамиидум-мажиид
Аллоохумма баарик алаа Мухаммадин уа алаа аали Мухаммад
Камаа баарокта алаа Иброохиима уа алаа аали Иброохима
Иннака хамиидум-мажиид.


Мындан соң бир дуба окулат:
Роббанаа аатинаа фид-дунйаа хасанах
Уа фил аахыроти хасанах
Уа қынаа азаабан-наар.

12. "Ассалааму алайкум уа рохматуллох" - деп оң тарапка салам берилет,

жана ушундай эле сол тарапка "Ассалааму алайкум уа рохматуллох"-салам берилет.

Андан соң имам менен чогуу "Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Лаа илааха иллаллааху Аллаху Акбар. Аллаху Акбар ва лиллаахиль хамд" 3 жолу такбир ташрик айтылат.

Хутба Орозо айт менен Курбан айт намаздарынан кийин айтылыт. Хутбага катышып кулак салуу милдет жана айт намаздын бир бөлүгү болуп саналат.

Ушуну менен айт намазы окулуп бүткөн болот.