Намаз китеби

Даараттын парздары

 1. Бетти жууйт, чач чыккан жерден баштап ээк алдына чейин, оң кулагынан сол кулагына чейин.
 2. Эки колун чыканагы менен кошо жууйт.
 3. Баштын маңдайынан баштап төрттөн бирине масх тартуу (башка толук масх тартуу сүннөт).
 4. Эки бутун томукту кошуп жууйт.

Даараттын сүннөттөрү:

 1. Даарат алууга ниет кылуу.
 2. Дааратты “Бисмиллахир-рахмаанир-рахиим” деп баштоо.
 3. Эки колун муунга чейин үч жолу жууйт.
 4. Мисвак менен тиш тазалоо.
 5. Оозун үч жолу суу менен тамакка жеткире жууйт.
 6. Мурдуна үч жолу суу тартып чайкоо.
 7. Баштын баарына масх тартуу.
 8. Эки кулагына масх тартуу.
 9. Кол жана бут манжаларынын салааларына суу жеткирип укалоо.
 10. Ар бир мүчөнү үч жолудан жууйт.
 11. Даарат алганда ирети менен биринин артынан бирин жууйт.
 12. Дааратты оң жагынан баштоо.
 13. Даарат алганда токтоп калбастан аягына чыгаруу.

Даратты ушундайча алат:

 1. Даарат алууга ниет кылат.
 2. "Бисмиллахир-рахмаанир-рахимди" айтат.
 3. Колдорун муунга чейин үч жолуу жууйт.
 4. Оозуна үч жолуу суу алып чайкайт.
 5. Мурдуна үч жолу суу алып чайкайт.
 6. Бетин үч жолуу жууйт.
 7. Алгач оң колун, анан сол колун чыканакты кошо үч жолудан жууйт.
 8. Эки колун суулап башынын баарына масх тартат. Анан кулагынын ичиндеги сызыгын сөөмөйү менен тазалап, артын баш бармак менен кулактын өйдөсүнө карай сүртүп коёт.
 9. Буттарды томукту кошо жууйт.